2 Pair mens beige dress slacks, not worn, waist 38, length 30. Jeans, 2 blue 1 black, 38 waist, 32 length. Green sport slacks 38 waist, 32 length. Black shorts, 38 waist. All for $15.00.